Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna  >>  Pokrycia dachowe / Papy
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie www.gwarancje.icopal.pl

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl
Kupując wszelkie dobra konsumpcyjne, począwszy od butów, a skończywszy na samochodzie, otrzymujemy od producenta oświadczenie, że nabyty właśnie produkt będzie funkcjonował przez deklarowany okres czasu prawidłowo, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zwyczajowo takie oświadczenie określa się jako gwarancję. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że producent lub sprzedawca wcale nie musi  udzielać gwarancji – wtedy produkt będzie objęty jedynie rękojmią handlową. Z drugiej strony żadne uregulowania prawne nie narzucają producentowi wyrobów górnej granicy okresu gwarancyjnego obowiązującego na dany wyrób ani zakresu uprawnień gwarancyjnych.

Producent kierując się świadomością jakości produkowanych przez siebie towarów oraz odnosząc się do ustalonych zazwyczaj od lat standardów na rynku określa najbardziej korzystne dla klienta i dla siebie warunki obowiązywania uprawnień gwarancyjnych. A wszystko po to aby Klient, wybrał spośród wielu właśnie ten a nie inny wyrób.

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl

Najwyższa jakość, zaawansowana technologia i sprawdzone właściwości użytkowe wyrobów budowlanych oferowanych przez Icopal S.A. Zduńska Wola pozwoliły na wprowadzenie od 1-go lipca 2007 roku unikalnego  na rynku materiałów budowlanych Systemu Gwarancji Jakości Icopal S.A. i objęcie oferowanych wyrobów oraz niektórych zestawów hydroizolacyjnych bardzo długimi  okresami gwarancyjnymi.

System Gwarancji Jakości Icopal S.A. jest systemem komputerowym działającym on-line, który dzięki swojej prostocie, dostępności, wygodzie  i przejrzystości może obsłużyć każdy Klient, w efekcie uzyskując w formie wydrukowanej  ostateczną Kartę Gwarancyjną  na zakupiony przez siebie wyrób. Jedynym istotnym wymogiem jest konieczność zarejestrowania produktu w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal w przeciągu 45-u dni od daty zakupu produktu.


Co to jest Gwarancja?

Gwarancja jakości to umowa zawierana pomiędzy Gwarantem a Nabywcą towaru, na mocy której Gwarant deklaruje, że towar objęty gwarancją  jakości zachowa właściwości określone w gwarancji przez czas jej trwania i zobowiązuje się do podjęcia określonych działań w razie stwierdzenia określonych wad towaru. Z reguły jest to zobowiązanie do usunięcia wad rzeczy, które ujawnią się w czasie trwania gwarancji bądź też do dostarczenia Nabywcy rzeczy wolnej od wad. Gwarancja jakości na nabyty wyrób daje Nabywcy dodatkowe, wymierne prawa tylko wtedy, gdy jest udzielana na piśmie. Nie będzie zatem gwarancją oświadczenie zawarte w materiałach reklamowych producenta wskazujące tylko czas, na jaki "gwarancja" jest udzielana,  jeśli ów domniemany gwarant nie przekaże równocześnie Nabywcy wyrobu dokumentu określającego obowiązki po stronie Gwaranta. 

Możliwe jest wprawdzie również udzielenie gwarancji w innej formie niż pisemna, na przykład w reklamie telewizyjnej lub prasowej, jednakże  należy pamiętać, że nie uznaje się za gwarancję udzielaną konsumentowi oświadczenia, w którym nie są określone obowiązki Gwaranta. Nie muszę chyba też nikogo przekonywać, że dochodzenie swoich roszczeń z tytułu gwarancji na podstawie wyemitowanej reklamy telewizyjnej lub materiałów reklamowych w przypadku nie dysponowania innymi dokumentami jest po kilku a czasem kilkunastu latach wręcz niemożliwe.

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl

Gwarancja jakości zakupionego towaru może być dla Nabywcy bardzo wartościowym uprawnieniem, jednakże jeśli nie została udzielona na piśmie, nie określono w niej obowiązków Gwaranta lub też została udzielona przez niewiarygodnego kontrahenta, może się okazać tylko pustą deklaracją.

Gwarancja Jakości Icopal S.A. jest udzielana na piśmie i precyzyjnie określa okresy gwarancyjne oraz obowiązki Gwaranta, dzięki czemu jest wiarygodnym dokumentem przyznającym Nabywcy wyrobów oferowanych przez Icopal S.A. wszelkie prawa z gwarancji.
Kto może otrzymać Gwarancję Jakości Icopal S.A. ?

Gwarancja jakości Icopal S.A. jest przeznaczona w ostateczności dla właściciela (czyli inwestora) obiektu budowlanego, w którym zastosowano materiały Icopal S.A.  Tylko Inwestor lub Wykonawca może dokonać rejestracji Gwarancji Jakości w Internetowej Bazie Gwarancyjnej  ICOPAL S.A. i nabyć uprawnienia z tytułu tej gwarancji.

Inwestor może się stać posiadaczem Gwarancji Jakości Icopal S.A.  w różny sposób, w zależności od tego czy sam osobiście buduje obiekt budowlany, czy też zlecił jego budowę firmie wykonawczej.

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl
Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl

Inwestor, który osobiście buduje dom i dokonuje zakupów materiałów budowlanych w hurtowniach, samodzielnie dokonuje rejestracji zakupionych produktów w Internetowej Bazie Gwarancyjnej ICOPAL S.A. w terminie 45-u dni od otrzymania dokumentu zakupu produktów objętych gwarancją od Hurtownika. W wyniku rejestracji na stronie www.gwarancje.icopal.pl Inwestor uzyskuje na piśmie Kartę Gwarancyjną.

Inwestor, który zleca wykonanie budynku firmie wykonawczej również samodzielnie za pomocą połączenia ze stroną www.gwarancje.icopal.pl uzyskuje na piśmie Kartę Gwarancyjną. Także i w tym przypadku Inwestor dokonuje rejestracji w terminie 45-u dni od otrzymania dokumentu zakupu produktów objętych gwarancją (faktury, rachunku) od Wykonawcy. W takim przypadku – jeśli faktura Wykonawcy jest fakturą zbiorczą na robociznę i materiał łącznie – do faktury wystawionej przez Wykonawcę dołączona być musi specyfikacja produktów użytych na budowę (z podaniem nazw handlowych i ilości produktów) wraz z dowodami ich nabycia przez Wykonawcę.

Jeżeli budynek realizowany jest przez Wykonawcę to również on może dokonać rejestracji produktu w Bazie Gwarancyjnej Icopal SA w okresie 45 dni od nabycia produktów Icopal objętych gwarancją i przekazać dokumenty związane z uzyskaniem Gwarancji Jakości Icopal SA Inwestorowi po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Szczegółowe algorytmy postępowania gwarancyjnego z uwzględnieniem roli Inwestora i Wykonawcy zamieszczone są na www.gwarancje.icopal.pl oraz w materiałach informacyjnych.

Zadaniem Inwestora lub Wykonawcy  jest wydrukowanie łącznie z wygenerowaną Kartą Gwarancyjną również Ogólnych Zasad Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A. oraz przechowywanie ich wraz z oryginałem faktury zakupu przez cały okres gwarancyjny. Oczywiście w razie sprzedaży budynku przez Inwestora, Inwestor może scedować otrzymaną gwarancję na nabywcę budynku.

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl


Gwarancja Jakości Icopal S.A.

Zawierając umowę gwarancyjną Icopal S.A. gwarantuje, że przez cały okres gwarancji, wyroby Icopal S.A. będą spełniały deklarowane właściwości, będą odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności zaś zachowają swoje właściwości hydroizolacyjne.

Icopal S.A. udziela gwarancji jakości zarówno na wyroby, jak i na systemy hydroizolacji bitumicznych.
Wyroby objęte Gwarancją Jakości Icopal S.A. to: papy asfaltowe, gonty bitumiczne, rynny, panele dachowe Decra, panele Fastlock, wybrane masy i lakiery bitumiczne.
Ponadto Gwarancja Jakości Icopal SA obejmuje wybrane systemy hydroizolacji bitumicznych zarówno w odniesieniu do układów dachowych jak i układów hydroizolacyjnych części podziemnych budynków.

Gwarancja Jakości Icopal SA
dla pap do zabezpieczeń hydroizolacyjnych
dachów i innych nadziemnych części budynków
dla pap do zabezpieczeń hydroizolacyjnych
części podziemnych obiektów budowlanych
Papy produkowane wg.:
PN-EN 13707:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości” i podlegające gwarancji jakości Icopal SA
Papy produkowane wg:
PN-EN 13969:2006/A1:2007 „Elastyczne wyroby wodochronne – wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości i podlegające gwarancji jakości Icopal SA
Junior Szybki Profil SBS
Zdunbit  Szybki Profil SBS
Extradach Szybki Profil SBS
Polbit  Szybki Profil SBS
Polbit Extra Szybki Profil SBS ALFA Szybki Profil SBS
BETA  Szybki Profil SBS
OMEGA Szybki Profil SBS Monodach WM
MonoLight                          
HYDROBIT V60                   
GLASBIT G200                       
PLASTER                               
VIVADACH                   
MEMBRANA PMFundament Szybki Profil SBS
Długości okresów gwarancyjnych na poszczególne produkty jak i na bitumiczne  układy hydroizolacyjne dostępne na www.gwarancje.icopal.pl

Najdłuższe okresy gwarancji systemowych sięgają nawet 35 lat (w przypadku zastosowania pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil® SBS zabezpieczonych środkiem Silver Primer® Szybki Lakier SBS, w bitumicznych układach hydroizolacyjnych z środkiem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS oraz wentylacyjną papą podkładową Wentylacja Baza3 Szybki Syntan® SBS).

Dla wyjątkowego wyrobu, jakim jest dachówka Decra®, standardowy okres gwarancji wynosi 30 lat, a w przypadku najbardziej prestiżowego materiału - Decra Elegance Acoustic Power - aż 45-u lat.

Dla papy do izolacji części podziemnych obiektów budowlanych Fundament Szybki Profil® SBS (wraz ze środkiem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS)  zainstalowanej w miejscu nie narażonym na oddziaływanie promieniowania UV gwarancja wynosi aż  99 lat.
Szczegółowe długości okresów gwarancyjnych dla poszczególnych wyrobów oraz proponowanych przez Icopal S.A. układów hydroizolacyjnych znajdują się na www.gwarancje.icopal.pl

Pokrycia dachowe / Papy - Gwarancja lidera branży czyli bezpieczeństwo na najwyższym poziomie 
www.gwarancje.icopal.pl

Uwaga: w przypadku niemożliwości zarejestrowania się w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal S.A. z przyczyn technicznych wynikających z niesprawności systemu informatycznego Gwaranta, Klient uzyska Kartę Gwarancyjną Icopal S.A. po zgłoszeniu się pod nr tel. +48 695 588 868 i podaniu żądanych przez Gwaranta danych (w takiej sytuacji Karta Gwarancyjna Icopal S.A. zostanie wysłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przezeń adres e-mail).

Gwarancja Jakości Icopal S.A. opiera się na:

 1. Świadomości najwyższej jakości wyrobów i prawidłowości procesów produkcyjnych oraz reżimów technologicznych;
 2. Systemie Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikowanym i nadzorowanym przez:
  • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - numer notyfikacji UE 1488,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach - numer notyfikacji UE 1486,
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział w Gdańsku, notyfikacja nr1434
  • Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen, Niemcy - numer notyfikacji UE 0432,
  • WTCB (Belgian Building Research Instutute) - numer notyfikacji UE 1136;
 3. Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001 certyfikowanym i nadzorowanym przez TUV NORD Polska Sp. z o.o w Katowicach
 4. Ciągłym dobrowolnym zewnętrznym nadzorze jakościowym nad produktami Icopal S.A. prowadzonym przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczo-rozwojową Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach - numer notyfikacji UE 1486;
 5. Ciągłych badaniach i rozwoju w kierunku dalszego doskonalenia procedur i wyrobów;
 6. Wsparciu naukowo-badawczym Grupy Kapitałowej Icopal poprzez swoje Międzynarodowe Centra Badań i Rozwoju w Danii, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Opracował:
Mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz
W opracowaniu wykorzystano materiały opublikowane na www.gwarancje.icopal.pl

WARSTWY – DACHY i ŚCIANY 1/2008

 
 
do góryNasze portale
Partnerzy

  Kontakt