Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia. Deklaracja producenta nt. antykorzenności materiału izolacyjnego nie jest wystarczająca.

 - Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone
Badanie odporności membrany EPDM Resitrix SKW na przerastanie korzeniami roślin. Fot. Resitrix, Carlisle Construction Materials
Producenci specjalistycznych materia­łów do izolacji wodochronnych przezna­czonych na dachy zielone mają certyfikaty potwierdzające przejście kosztownych i długotrwałych badań na antykorzenność. Badania na antykorzenność realizowane są zgodnie z metodologią opisaną w „Wy­tycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycz­nych dla dachów zielonych“ FLL.

Aby wykluczyć spowodowane wegeta­cją szkody budowlane wskutek zazielenia­nia dachów, w 1984 roku Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajo­brazu FLL opracowało „Metodę badań odporności na przerastanie korzeniami“, której przedmiotem jest poddanie folii przeciwkorzennych, membran i powłok dla dachów zielonych badaniom na oddziaływanie korzeni roślin. Metoda ba­zuje na doświadczeniach i wiedzy zgro­madzonej w trakcie wieloletnich prób podejmowanych z różnymi rodzajami izolacji wodochronnych i różnymi gatun­kami roślin, które zostały przeprowadzone w Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia Roślin, FH (Wyższa Szkoła Zawodowa) Weihenstephan, w latach 1975-1980. Metoda opracowana przez FLL była wie­lokrotnie modyfikowana (w roku 1992, 1995 i po raz ostatni w roku 1999). Osta­teczny opis “Metody badań odporności folii przeciwkorzennych, membran i po­włok dla dachów zielonych na przerasta­nie korzeniami roślin” można znaleźć w “Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (wydanie niemieckie z 1999, ze zmianami redakcyjnymi 2002/2008, polskie wydanie z 2015 roku).

Pierwotnie metoda ta określała czas ba­dań na 4 lata, od 1993 roku Stowarzysze­nie FLL skróciło ten czas badań do 2 lat, bez łagodzenia świadomie stosowanych surowych kryteriów obowiązujących w dotychczasowych testach.

Po serii testów przeprowadzonych w Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia Roślin, FH Weihenstephan, uzgodniono następujące kryteria. Badanie 2-letnie przeprowadza się w szklarni wyposażonej w układ sterowania klimatem, przy czym zastosowane gatunki roślin wzrastają przy odpowiedniej temperaturze i naświetle­niu przez cały rok. Tym samym uzyskuje się efektywny okres wzrostu wynoszący 24 miesiące, co odpowiada w przybliże­niu testowi 4-letniemu, jeśli uwzględni się coroczną, kilkumiesięczną fazę spoczynku roślinności w warunkach polowych. Oby­dwa badania (4-letnie i 2-letnie) uważa się za równorzędne.

Zakres obowiązywania

Metoda dotyczy określania oporu na wnikanie i przenikanie korzeni oraz kłączy zastosowanych roślin testowych w przypadku folii przeciwkorzennych, izolacji wodochronnych i powłok nanoszonych w formie płynnej, dla wszelkich form dachów zielonych (roślinność intensywna, roślinność na dachy półintensywne, ro­ślinność ekstensywna). Metoda obejmuje badanie produktów łącznie z właściwymi dla nich technikami łączenia.

Metoda FLL do badania odporności membran i powłok dla dachów zielonych na przerastanie korzeniami stała się pod­stawą Europejskiej Normy PN-EN 13948 „Elastyczne wyroby wodochronne - Wy­roby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych - Okre­ślanie odporności na przerastanie ko­rzeniami“. Zawiera wszystkie istotne ele­menty Europejskiej Normy PN-EN 13948, wykraczając poza jej wymagania i dlatego wśród specjalistów postrzegana jest jako bardziej wartościowa. Z punktu widzenia fachowców, membrana przeciwkorzenna zbadana metodą FLL, może zostać uznana za odporną na korzenie również zgodnie z normą PN-EN 13948.

Więcej informacji na temat metody ba­dania izolacji wodochronnych do dachów zielonych ze względu na odporność na przerastanie przez korzenie roślin moż­na znaleźć w pierwszym polskim wyda­niu „Wytycznych dla dachów zielonych“ FLL opracowanym przez Stowarzyszenie DAFA.

Piotr Wolański
APK Dachy Zielone


Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działa­jącej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjo­nowaniu dachów płaskich i fasad. Autor od 10 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach in­nowacyjnych dla branży. Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redak­cyjnego DAFA, opracowującego polskie wydanie wytycznych. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji technicz­nych dostępne są na: www.dafa.com.pl

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt